ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลท้ายเกาะ (วัดท้ายเกาะใหญ่) ต่อมาทางราชการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดท้ายเกาะ เดิมตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนวัดเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.. 2436 อาศัยศาลาการเปรียญของวัดท้ายเกาะ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4
 
.. 2496 นายจารึก  จตุราช นายอำเภอสามโคก ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอกเทศแบบ  .1  มีมุขกลาง โดยเจ้าอาวาสกับครูใหญ่โรงเรียนวัดท้ายเกาะ นายสงบ  สุทธาวาส  ได้ขอความร่วมมือจากพ่อค้าประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายสวน ฉิมสุข เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินก่อสร้างและวัสดุจำนวน 30,000 บาท รวมกับเงินทอดกฐินของจังหวัด จัดโดยแผนกศึกษาธิการจังหวัด ได้เงิน 33,800 บาทแต่อาคารยังไม่แล้วเสร็จ
 
.. 2509 ได้งบประมาณ 15,000 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เป็นอาคารแบบ ป.1 .กว้าง6.00เมตร ยาว30.00เมตร ทางเดินเท้า1.75 เมตร มีนักเรียน 105 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่       
 
.. 2511 นายอุดร  แจ่มขำ นายอำเภอสามโคก จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ008 จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวนเงิน 225,000 บาท การก่อสร้างอาคารหลังนี้ นายพยุง  สุวรรณทรัพย์ ศิษย์เก่าได้ประสานงานติดต่อให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมาที่ดินของโรงเรียนมีประมาณ 8 ไร่เศษ มีคันกั้นน้ำโดยรอบโดยอาศัยที่ดินของโรงเรียนวัดท้ายเกาะ
 

.. 2514 ทางราชการได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนชาย 8 คน หญิง 9 คน รวม 17 คน

 

.. 2521 ทางราชการได้เปลี่ยนการจัดการศึกษาใหม่เป็นระบบ 6:3:3 ตามแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2520 แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ตั้งแต่ชั้น ป.1 – .6
 
.. 2534 โรงเรียนได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย 8 คน หญิง 3 คน รวม 11 คน
 
.. 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
 

วันที่ 14 กันยายน 2543 น..ลัดดา อิ่มอกใจ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดท้ายเกาะ นายปราโมทย์ คุ้มรักษาไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 
.. 2545 โรงเรียนได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครบชุดจำนวน 15 ชุด และได้รับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 6 เครื่องและวีดีโอ จำนวน 3 เครื่อง จากกองพันทหารสื่อสารที่ 21 ซึ่งติดตั้งให้กับนักเรียน   ชั้น ป.1 – .6 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมา
 
 
ปี 2553 มีโครงการสร้างอาคารเรียน, ลานกีฬา, อาคารห้องสมุด, ห้องน้ำห้องส้วมเพิ่มอีก 1 หลัง จากงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
         วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550  นายอภิสิทธิ กรีทรัพย์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ  นางสาวลัดดา อิ่มอกใจ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาลาพัน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 
          วันที่ 23 ธันวาคม 2554 นางไพผกา  ผิวดำ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ นายอภิสิทธิ กรีทรัพย์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

          ธันวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2559 นายวิชา  ชำนาญวาด ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ
 
 
          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายศักดิ์การณ์  ไชยเจริญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ นางไพผกา  ผิวดำ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสอง
 
มิถุนายน 2560  กันยายน 2561 นายประทีป  ท้ายเมือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ แทนนายศักดิ์การณ์  ไชยเจริญ ซึ่งย้ายไปช่วยราชการที่โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง
         ตุลาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2562 นางชนัญญา  ศิริวุฒิ 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ แทนนายประทีป  ท้ายเมือง ที่เกษียณอายุราชการ

         4 ธันวาคม 2562 - 9 มิถุนายน 2565 นายสายธาร  คุ้มครอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ


         10 มิถุนายน 2565 - 9 ตุลาคม 2565 นางชนัญญา  ศิริวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ แทนนายสายธาร  คุ้มครอง ที่ย้ายไปโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

        10 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน นายธเนศ  พจน์สุนทร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ 
 

ปัจจุบันโรงเรียนวัดท้ายเกาะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงามยิ่งขึ้น ได้ปรับปรุงห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น