วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

 

วิสัยทัศน์ ( Vision)
          “โรงเรียนวัดท้ายเกาะ มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ    มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ทันเทคโนโลยี ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”