พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Misson )
          ๑. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
          ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๔. พัฒนาการจัดการอย่างเป็นระบบ และยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๕. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
          ๖. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


       
เป้าประสงค์ ( Goals )
        ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และค่านิยมที่พึงประสงค์
        ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการคิด และมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
        ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและเหมาะสม
        ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินการอ่าน การเขียน
        ๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพและรักการออกกำลังกาย
        ๖. ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
        ๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความชำนาญ ความสามารถ มีคุณธรรมในการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ