หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3