ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ประเมิน นายสายธาร คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.58 KB 107
คู่มือ ว9/2564 5929
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ พุทธศักราช 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 38073
ประกาศโรงเรียนวัดท้ายเกาะ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.25 KB 38055
ประกาศโรงเรียนวัดท้ายเกาะ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.71 KB 38057
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.68 KB 38052
>รวมเอกสารโรงเรียนวัดท้ายเกาะ 48377
>SAR โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 2562 48605
บันทึกข้อความแลกชั่วโมงสอน Word Document ขนาดไฟล์ 23.48 KB 48282
3.แบบแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนเนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 230.45 KB 48242
2.แบบแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 137.34 KB 48363
1.แบบโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 195.9 KB 48323
ปกแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.18 KB 48332
ปกรายงานการประเมินตนเองSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.6 KB 48251
ปกโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.68 KB 48351
โมเดลท้ายเกาะ JPEG Image ขนาดไฟล์ 397.21 KB 48173
ปฏิทินปฏิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.45 KB 48548
แผนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 48613
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ระด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 48577
2.แผนพัฒนาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 63-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48310
1.คำนำสารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.56 KB 48327
แผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรต้านทุจริต ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 48286
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 70.62 KB 48493
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.3 48535
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2 48553
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 48335
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 48575
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 48225
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 48206
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48362
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 48342
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 48527
บทสรุป ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.4 KB 48320