ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ประเมิน นายสายธาร คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.58 KB 117
คู่มือ ว9/2564 5953
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ พุทธศักราช 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 38081
ประกาศโรงเรียนวัดท้ายเกาะ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.25 KB 38081
ประกาศโรงเรียนวัดท้ายเกาะ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.71 KB 38066
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.68 KB 38077
>รวมเอกสารโรงเรียนวัดท้ายเกาะ 48386
>SAR โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 2562 48614
บันทึกข้อความแลกชั่วโมงสอน Word Document ขนาดไฟล์ 23.48 KB 48306
3.แบบแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนเนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 230.45 KB 48266
2.แบบแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 137.34 KB 48371
1.แบบโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 195.9 KB 48331
ปกแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.18 KB 48340
ปกรายงานการประเมินตนเองSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.6 KB 48275
ปกโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.68 KB 48359
โมเดลท้ายเกาะ JPEG Image ขนาดไฟล์ 397.21 KB 48181
ปฏิทินปฏิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.45 KB 48556
แผนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 48638
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ระด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 48589
2.แผนพัฒนาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 63-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48319
1.คำนำสารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.56 KB 48351
แผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรต้านทุจริต ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 48310
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 70.62 KB 48520
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.3 48544
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2 48562
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 48343
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 48600
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 48234
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 48230
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48370
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 48350
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 48535
บทสรุป ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.4 KB 48344