ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ประเมิน นายสายธาร คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.58 KB 109
คู่มือ ว9/2564 5931
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ พุทธศักราช 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 38075
ประกาศโรงเรียนวัดท้ายเกาะ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.25 KB 38058
ประกาศโรงเรียนวัดท้ายเกาะ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.71 KB 38059
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.68 KB 38054
>รวมเอกสารโรงเรียนวัดท้ายเกาะ 48379
>SAR โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 2562 48607
บันทึกข้อความแลกชั่วโมงสอน Word Document ขนาดไฟล์ 23.48 KB 48284
3.แบบแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนเนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 230.45 KB 48244
2.แบบแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 137.34 KB 48365
1.แบบโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 195.9 KB 48325
ปกแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.18 KB 48334
ปกรายงานการประเมินตนเองSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.6 KB 48253
ปกโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.68 KB 48353
โมเดลท้ายเกาะ JPEG Image ขนาดไฟล์ 397.21 KB 48175
ปฏิทินปฏิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.45 KB 48550
แผนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 48615
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ระด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 48580
2.แผนพัฒนาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 63-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48312
1.คำนำสารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.56 KB 48329
แผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรต้านทุจริต ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 48288
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 70.62 KB 48497
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.3 48538
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2 48556
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 48337
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 48577
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 48228
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 48208
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48364
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 48344
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 48529
บทสรุป ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.4 KB 48322