ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศ พจน์สุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2565 - ปัจจุบัน