คณะผู้บริหาร

นายธเนศ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา