กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปนิตา สมานเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวภัทรวดี อาชีวะประดิษฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1