กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวประภาพร แก้วตอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1