กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสกลวรรธน์ คะเชนรัมย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศุภานัน ทิมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1