กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชนัญญา ศิริวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางญาดา กรกนก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1