กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กัณณพ สุนิมิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1