กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชราภรณ์ ทองวัน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1