คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ อยู่เกตุ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ สุวรรณทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ อยู่เกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางทองหล่อ ลัมพัชวา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลพร สงวนหิรัญสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดประมวล จารุวณฺโณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา (เจ้าอาวาสวัดท้ายเกาะใหญ่)
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางชนัญญา ศิริวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุชาดา จันตรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสายธาร คุ้มครอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์พัฒน์ ลัมพัชวา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น