คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชญานนท์ บุบผาลา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา ปานนวม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติชญา เจือจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมุฑิตา จรัสสัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัสสร สาดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐสิทธิ์ เชื้อวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายดนุชา แย้มพราย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทิวากร แก้วอัมพวา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนนท์ปวิธ ไวยจรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูวนาท จะเสอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชัยชนะ โภคาพานิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3